Start

Mieszkasz
w pruszczu gdańskim

Rozlicz PIT 2023
w pruszczu gdańskim

WYGRAJ W LOTERII
FIAT 500 z napędem hybrydowym oraz 5000zł
FIAT 500 z napędem hybrydowym oraz 5000zł
FIAT 500 z napędem hybrydowym oraz 5000zł

Losowanie nagród

odbędzie się we wtorek, 14.05.2024 r.

Rejestracja

Po raz pierwszy rozliczam PIT w Pruszczu Gdańskim
Po raz pierwszy rozliczam PIT w Pruszczu Gdańskim
* Pola wymagane

Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Nofsza sp. z o.o. ul. Szafarnia 11 / F8, 80-755 Gdańsk. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem loterii promocyjnej „ROZLICZ PIT W PRUSZCZU GDAŃSKIM”, opublikowaniem wyników i wizerunków jej laureatów na stronie www.pitwpruszczu.pl i www.pruszcz-gdanski.pl oraz wydaniem nagród. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz czas niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń oraz czas wynikający z prawnego obowiązku przechowywania dokumentacji, który został określony w ustawie o grach hazardowych. Dane laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat, liczony od roku, w którym nastąpiło zakończenie Loterii, w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Odbiorcą danych osobowych Uczestników mogą być doradcy prawni i podatkowi administratora a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Loterię (podwykonawcy), tj. dostawcy usług informatycznych. Odbiorcą danych osobowych takich jak wizerunek, imię i nazwisko Laureatów Loterii będzie Urząd Miasta Pruszcz Gdański, a obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO zostanie spełniony poprzez udostępnienie treści klauzuli informacyjnej w siedzibie odbiorcy danych oraz na stronie www.pruszcz-gdanski.pl. Uczestnicy Loterii nie będą podlegali profilowaniu w oparciu o uzyskane dane. Nie będą one również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/ uzupełnienia/ usunięcia, jak też prawo do ograniczenia bądź wyrażenia sprzeciwu w kwestii przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Uczestnik Loterii ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: office@nofsza.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W Loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Pruszcz Gdański, która złożyła deklarację podatkową PIT za rok 2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim (ul. Łukasiewicza 2, 83-000 Pruszcz Gdański), wskazując w deklaracji podatkowej PIT adres zamieszkania na terenie miasta Pruszcz Gdański. Dotyczy to również osób rozliczających się wspólnie, emerytów, rencistów, cudzoziemców, osób prowadzących działalność gospodarczą – o ile wskazały w deklaracji podatkowej PIT – miasto Pruszcz Gdański jako miejsce zamieszkania. Z loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora i Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim, radni Rady Miasta Pruszcz Gdański, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i ich zastępcy oraz członkowie zarządów gminnych osób prawnych jak również członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Członkiem najbliższej rodziny są: małżonkowie, rodzice, dzieci, przysposobieni, przysposabiający, rodzeństwo. Pracownikiem jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilno-prawnej (umowy o dzieło, umowy zlecenie).

W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Pruszcz Gdański, która złożyła deklarację podatkową PIT za 2023 rok w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim i wskazała w deklaracji podatkowej PIT – Pruszcz Gdański jako miejsce zamieszkania, a w przypadku złożenia deklaracji PIT bez miejsca do wskazania adresu zamieszkania, zgłosiła adres zamieszkania z terenu miasta Pruszcz Gdański w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim przed złożeniem deklaracji i w przypadku wygranej jest gotowa do przedstawienia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego adres zamieszkania.

Według definicji miejsce zamieszkania znajduje się tam, gdzie znajduje się „ośrodek interesów życiowych” (osobistych i gospodarczych) danej osoby. Przy czym interesy osobiste rozumiane są jako powiązania rodzinne, towarzyskie, aktywność społeczna, obywatelska, działalność polityczna w organizacjach społecznych etc. Natomiast ośrodek interesów gospodarczych oznacza przede wszystkim działalność zarobkową (praca, działalność gospodarcza, źródła dochodów, inwestycje, majątek etc.).

W takiej sytuacji przed złożeniem deklaracji należy się upewnić, że w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim zgłoszony jest adres zamieszkania z terenu miasta Pruszcz Gdański. W przypadku wygranej organizator może zażądać zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego adres zamieszkania laureata w Pruszczu Gdańskim.

Nie. Loteria skierowana jest do wszystkich podatników rozliczających PIT za 2023 rok w Pruszczu Gdańskim, tj. wszystkich, którzy w deklaracji wpisali miasto Pruszcz Gdański jako adres zamieszkania (lub w przypadku złożenia deklaracji PIT bez miejsca do wskazania adresu zamieszkania, zgłosili adres zamieszkania z terenu miasta Pruszcz Gdański w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim przed złożeniem deklaracji) – zarówno tych, którzy rozliczają się tutaj po raz pierwszy, jak i tych, którzy robią to od lat.

Do dnia 7.05.2024 do godz. 23:59:59.

Deklarację PIT za 2023 należy złożyć w terminie i w sposób określony aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Od dnia 15 lutego 2024 roku na stronie www.podatki.gov.pl dostępne jest dla każdego podatnika zeznanie roczne PIT-37 lub PIT-38 przygotowane przez Urząd Skarbowy. Więcej informacji o tej usłudze można uzyskać pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/. Zeznanie podatkowe przygotowane według zasad wyżej określonych można zaakceptować lub odrzucić. W przypadku odrzucenia należy analogicznie, jak w latach ubiegłych, dokonać rozliczenia na właściwym formularzu i przekazać do Urzędu Skarbowego lub za pośrednictwem poczty do dnia 30 kwietnia 2024 r. Można także nic nie zrobić, wówczas 30 kwietnia 2024 r. zeznanie przygotowane przez Urząd Skarbowy zostanie uznane za złożone. Ważne jest, aby wpisać w deklaracji adres zamieszkania z terenu miasta Pruszcz Gdański oraz zachować potwierdzenie jej złożenia.

Nie. Dokumenty trzeba będzie okazać dopiero po wygraniu którejś z nagród. Organizator poprosi o kopię pierwszej strony deklaracji PIT za rok 2023 (z zakrytymi ewentualnymi danymi finansowymi) oraz, w niektórych przypadkach, będzie mógł również żądać zaświadczenia potwierdzającego złożenie deklaracji wydanego przez Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim.

Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny (gotówkę).

Organizator. W wartość nagrody głównej tj. samochodu oraz nagrody I stopnia tj. 5.000 zł wliczona jest dodatkowa kwota pieniężna, która nie podlega wypłacie na rzecz laureata, ale przeznaczona zostanie na zapłatę zryczałtowanego podatku od nagrody.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: lub pisząc na adres: Nofsza Sp. z o.o. ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych".

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.