Start

Loteria Loteria

LOSOWANIE NAGRÓD odbędzie się w piątek, 8 maja 2020

Rejestracja

* Pola wymagane

Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika jest Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem loterii promocyjnej „ROZLICZ PIT W PRUSZCZU GDAŃSKIM”, opublikowaniem wyników i wizerunków jej laureatów na stronie www.pitwpruszczu.pl i www.pruszcz-gdanski.pl oraz wydaniem nagród. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 – dalej RODO oraz przepisów powszechnie obowiązujących.

Dane Uczestników Loterii będą przetwarzane przez czas trwania Loterii oraz dodatkowo 6 miesięcy po jej zakończeniu, jako czas niezbędny do obsługi reklamacji lub do momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane laureatów Loterii będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od roku zakończenia Loterii w celu udokumentowania jej wyników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Odbiorcą danych osobowych Uczestników mogą być doradcy prawni i podatkowi Administratora a także inne podmioty, przy pomocy których Organizator przeprowadza Loterię (podwykonawcy), tj. dostawcy usług informatycznych. Odbiorcą danych osobowych takich jak wizerunek, imię i nazwisko Laureatów Loterii będzie Urząd Miasta Pruszcz Gdański, a obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO zostanie spełniony poprzez udostępnienie treści klauzuli informacyjnej w siedzibie odbiorcy danych oraz na stronie www.pruszcz-gdanski.pl.

Uczestnicy Loterii nie będą podlegali profilowaniu w oparciu o uzyskane dane. Nie będą one również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Każdy Uczestnik Loterii ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania jak też prawo do ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania niektórych danych oraz do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych i żądania usunięcia swoich danych, co będzie równoznaczne z wycofaniem się z udziału w Loterii. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@grzegrzolka.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego zgłoszenia, przeprowadzenia Loterii, wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji.

Moje podatki budują moje miasto - Pruszcz Gdański!

Zobacz na co wyda pieniądze Miasto Pruszcz Gdański w 2020 r. i sprawdź skąd pochodzą pieniądze wydatkowane w tegorocznym budżecie.

Pytania i odpowiedzi

W Loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Pruszcz Gdański, która złożyła deklarację podatkową PIT za rok 2019 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim (ul. Łukasiewicza 2, 83-000 Pruszcz Gdański), wskazując w deklaracji podatkowej PIT adres zamieszkania na terenie miasta Pruszcz Gdański. Dotyczy to również osób rozliczających się wspólnie, emerytów, rencistów, cudzoziemców, osób prowadzących działalność gospodarczą – o ile wskazały w deklaracji podatkowej PIT – miasto Pruszcz Gdański jako miejsce zamieszkania. Z loterii wyłączeni są pracownicy Organizatora i Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim, radni Rady Miasta Pruszcz Gdański, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i ich zastępcy oraz członkowie zarządów gminnych osób prawnych jak również członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Członkiem najbliższej rodziny są: małżonkowie, rodzice, dzieci, przysposobieni, przysposabiający, rodzeństwo. Pracownikiem jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilno-prawnej (umowy o dzieło, umowy zlecenie).

W loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie miasta Pruszcz Gdański, która złożyła deklarację podatkową PIT za 2019 rok w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim i wskazała w deklaracji podatkowej PIT – Pruszcz Gdański jako miejsce zamieszkania.

Według definicji miejsce zamieszkania znajduje się tam, gdzie znajduje się „ośrodek interesów życiowych” (osobistych i gospodarczych) danej osoby. Przy czym interesy osobiste rozumiane są jako powiązania rodzinne, towarzyskie, aktywność społeczna, obywatelska, działalność polityczna w organizacjach społecznych etc. Natomiast ośrodek interesów gospodarczych oznacza przede wszystkim działalność zarobkową (praca, działalność gospodarcza, źródła dochodów, inwestycje, majątek etc.).

Nie. Loteria skierowana jest do wszystkich podatników rozliczających PIT za 2019 rok w Pruszczu Gdańskim, tj. wszystkich, którzy w deklaracji wpisali miasto Pruszcz Gdański jako adres zamieszkania – zarówno tych, którzy rozliczają się tutaj po raz pierwszy, jak i tych, którzy robią to od lat.

Do dnia 5.05.2020 do godz. 23:59:59.

Deklarację PIT za 2019 należy złożyć w terminie i w sposób określony aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Od dnia 15 lutego 2019 roku na stronie www.podatki.gov.pl dostępne jest dla każdego podatnika zeznanie roczne PIT-37 lub PIT-38 przygotowane przez Urząd Skarbowy. Więcej informacji o tej usłudze można uzyskać pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/. Zeznanie podatkowe przygotowane według zasad wyżej określonych można zaakceptować lub odrzucić. W przypadku odrzucenia należy analogicznie, jak w latach ubiegłych, dokonać rozliczenia na właściwym formularzu i przekazać do Urzędu Skarbowego lub za pośrednictwem poczty do dnia 30.04.2020 r. Można także nic nie zrobić, wówczas 30 kwietnia 2020 r. zeznanie przygotowane przez Urząd Skarbowy zostanie uznane za złożone. Ważne jest, aby wpisać w deklaracji adres zamieszkania z terenu miasta Pruszcz Gdański oraz zachować potwierdzenie jej złożenia.

Nie. Dokumenty trzeba będzie okazać dopiero po wygraniu którejś z nagród. Organizator poprosi o kopię pierwszej strony deklaracji PIT za rok 2019 (z zakrytymi ewentualnymi danymi finansowymi) oraz, w niektórych przypadkach, będzie mógł również żądać zaświadczenia potwierdzającego złożenie deklaracji wydanego przez Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim.

Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent rzeczowy lub pieniężny (gotówkę).

Organizator. W wartość nagrody głównej tj. samochodu wliczona jest dodatkowa kwota pieniężna, która nie podlega wypłacie na rzecz laureata, ale przeznaczona zostanie na zapłatę zryczałtowanego podatku od nagrody.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: lub pisząc na adres: Grzegrzółka & Ko Sp. z o.o; ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych".

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.